Конкурс за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” во 2011 година

Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” распишува

К О Н К У Р С

за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” во 2011 г.

Со државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” се оддава признание за остварувања во областа на публицистиката и новинарството.

Државната награда им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани.

            Државната награда, под условите определени во конкурсов, може да се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство.

            На награден поединец му се доделуваат диплома и паричен износ.

            На секој член на наградената група творци или екипа им се доделуваат диплома и еднаков дел од паричниот износ.

            На наградена установа, трговско друштво или здружение на граѓани им се доделуваат диплома и плакета.

            Паричниот износ на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” изнесува пет (5) просечни месечни плати во Република Македонија исплатени во последните три месеци во тековната година.

            Државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин”, по правило, се доделува секоја година.

            Во една година може да се доделат најмногу до две (2) награди.

            Иницијатива за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев- Јасмин” може да поднесат: установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и граѓани.

            Подносителите на иницијатива за доделување на државната награда треба подробно да ја образложат иницијативата. Во текстот треба да се содржани и: прецизни биографски податоци, точна адреса на живеење (улица, број, место, град, држава), податоци за остварените резултати во областа во којашто е постигнато остварувањето и други податоци за кои се смета дека ќе придонесат во оценувањето.

            Подносителот на иницијативата мора да ги наведе своето целосно име и презиме, називот, фирмата, адресата и телефонот.

            Текстот на иницијативата (комплетиран) да се достави во 15 примероци, а трудовите (книги, публикации и сл.) се третираат како прилози и треба да се достават најмалку во два (2) примерока.

            Адресата на којашто треба да се достават иницијативите е:

            Министерство за култура на Република Македонија - Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин”, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ” бр. 61 - Скопје, Република Македонија.

            Конкурсот трае од 1.10 до 30.10.2011 година.

            Иницијативите и предлозите (трудови, книги, публикации и сл.) доставени по утврдениот рок за прием, како и некомплетните иницијативи нема да бидат разгледани од Одборот.

Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин”

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia