KONKURS PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT NGA INTERESI KOMBËTAR, MANIFESTIMI "QYTETI I KULTURËS NË VITI 2019"


 
makrm

Në bazë të nenit 64 paragrafi (1), nenit 60 paragrafi (3) dhe nenit 8 paragrafi (1) të Ligjit për Kulturë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24 / 07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15/154/15, 39/16 dhe 11/18), Ministria e Kulturës shpall ...

 

KONKURS  PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT NGA INTERESI KOMBËTAR,

MANIFESTIMI "QYTETI I KULTURËS NË VITI 2019"

 

I. INFORMACIONET E PËRGJITHSHME

Ministria e Kulturës, me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillim të balancuar kulturor dhe për të mundësuar aksesin e vlerave kulturore për qytetarët, si dhe për të inkurajuar ringjalljen e kulturës në nivel lokal, do të sigurojë në vitin 2019 fonde nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për realizim në manifestimin "Qyteti i Kulturës në vitin 2019".

 

II. E DREJTA PËR PJESMARRJE

 

• Komunat në Republikën e Maqedonisë mund të marrin pjesë në konkurs, me përjashtim të Qytetit të Shkupit dhe komunave që janë pjesë e Qytetit të Shkupit.

III. PRIORITETET, KRITERET DHE MERILA

• Prioritetet, kriteret dhe masat në të cilat do të kryhet vlerësimi i projekteve janë të përfshira në aplikacion, i cili është pjesë përbërëse e Konkursit .

IV. PROCESI I PJESËMARRJES SË MINISTRISË SË KULTURËS NË FINANCIMIN E PROJEKTIT

• Përqindja e pjesëmarrjes së Ministrisë së Kulturës në financimin e projekteve është në përputhje me fondet e parashikuara për financimin e projekteve të interesit kombëtar në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2019.

V. MËNYRA E APLIKIMIT DHE AFATI PËR DORËZIMIN E APLIKIMEVE

  • Fletparaqitja  bëhet duke dorëzuar një aplikacion të plotësuar që duhet të shkarkohet nga faqja e internetit e Ministrisë së Kulturës dhe të plotësohet në mënyrë elektronike duke futur të dhënat në vendin e caktuar. Aplikimi, i cili është pjesë përbërëse e konkursit, do të publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Kulturës (ëëë.kultura.gov.mk).

• me aplikimin  komunat duhet të sigurojnë dhe programi i saktë i ngjarjes me një pasqyrë të shkurtër të projekteve që janë pjesë e programit.

• Aplikimi dhe programi në lidhje me Konkursin mund të dorëzohen në Ministrinë e Kulturës me postë në: "Gjuro Gjakoviç " nr. 61 - Shkup ose në arkivat e Ministrisë së Kulturës jo më vonë se ora 16:30 në ditën e fundit të konkursit.

• Nuk do të shqyrtohen raportet e mëposhtme: dorëzuar pas afatit të Konkursit , paraqitur me e-mail, i mbushur në  formë të papërshtatshme, përfunduar plotësisht dhe të kthehet i paplotë pa dokumentet e bashkëngjitura, të cilat janë të nevojshme.

• Materialet e dorëzuara në konkurs nuk kthehen.

• Afati do të zgjasë deri më 4 janar 2019.

VI. NJOFTIM PËR REZULTATET E KONKURSIT

• Për rezultatet e konkursit, pjesëmarrësit do të informohen në përputhje me ligjin.

VII. LIDHJA E KONTRATËS

• Për realizimin e projektit të pranuar, Ministria e Kulturës do të lidhë një marrëveshje me pjesëmarrësin që ka marrë mbështetjen e Konkursit , në të cilin do të përcaktohen kushtet dhe detyrimet për përdorimin e fondeve.

VIII. INFORMACION SHTESË

• Për informata shtesë lidhur me Konkursin, palët e interesuara mund të kontaktojnë numrat e telefonit 02/3240597 dhe 02/3240628 në Departamentin e Qendrave të Kulturës, Folklorit dhe Aktivitetit të Muzikës.

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia