Закон за културата

Правилници 1. Правилник за утврдување на критериумите, постапката и начинот на обезбедување поволни услови и надоместоци од средства на Републичкиот буџет, на самостојните уметници („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/2000); 

2. Правилник за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/2000);                               

3. Правилник за начинот на водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/2001);           

4. Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2011);                                       

5. Правилник за образецот на службената легитимација на инспекторот во областа на културата и за начинот на нејзиното издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/99);   

6. Правилник за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11);                                                   

7. Правилник за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на библиотека и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотеката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11);                                       

8. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и за формата и содржината на образецот на барање до министерот за култура за исполнување на посебните услови за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11);                                                   

9. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на музеј и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на музејот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11);   

10. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11);       

* Одлука на Владата на Република Македонија за утврдување на мрежата на националните установи од областа на културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/03);                               

*Колективен договор за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/05);

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia