ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ, УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА,  ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА И ЗА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРА И ОПРЕМАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВОЛНИ УСЛОВИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, НА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ДО МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА КУЛТУРА

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД  ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА


kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia