ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВАА ОД ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ВЛЕЗНАТА КНИГА, КНИГАТА НА ИНВЕНТАР, ИЗЛЕЗНА КНИГА, КАРТОТЕКАТА И ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА МУЗЕЈСКА ЕВИДЕНЦИЈА И МУЗЕЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

П Р А В И Л Н И К ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА МУЗЕИТЕ, ЗА НИВНАТА РАБОТА, ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ И МУЗЕЈСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈОТ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА СТРУЧНА ПРОЦЕНА НА ОРГИНАЛНОСТА НА УМЕТНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ

ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ,ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ,НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА

П Р А В И Л Н И К ЗА РЕГИСТАРОТ НА МУЗЕЈСКИТЕ КОПИИ, ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ НА МУЗЕЈСКАТА КОПИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНАТА КОПИЈА И РЕПРОДУКЦИЈАТА НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ


kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia